Reklama
  • Czwartek, 29 września 2016 (10:05)

    Pomoc finansowa dla ucznia

Sprawdź, jakimi środkami z budżetu państwa i gmin możesz ulżyć domowym finansom przed pierwszym dzwonkiem. Przeczytaj też garść informacji o nowościach w szkolnictwie.

Reklama

Uczniowie w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć w nadchodzącym roku szkolnym na wsparcie socjalne, które częściowo pokryje wydatki związane z ich edukacją.

Stypendium szkolne

Dzieciom z rodzin, w których dochód na głowę nie przekracza 514 zł netto, przysługuje stypendium szkolne. Pomoc przyznawana jest w formie pieniężnej (kwoty ustalane są przez poszczególne gminy) lub rzeczowej, do czasu zakończenia edukacji, jednak nie dłużej niż do 24. roku życia.

Np. ubiegłoroczne stypendia w Warszawie wyniosły od 94 do 236 zł miesięcznie. Rodzice mogą ubiegać się o wsparcie w gminie zamieszkania. Wnioski przyjmowane są do 15 września. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem, a także z rodzin wielodzietnych i z dysfunkcjami opiekuńczo-wychowawczymi.

Pierwszeństwo mają również uczniowie z rodzin niepełnych i poszkodowanych przez zdarzenia losowe.

Zasiłek szkolny

Inną formą wsparcia uczniów przez gminę jest zasiłek szkolny. Przysługuje on jednak wyłącznie dzieciom z rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi (np. choroba, śmierć czy utrata pracy przez rodziców). W zależności od rodzaju zdarzenia, pomoc przyznawana jest na wniosek lub z urzędu, w kwocie wynoszącej maksymalnie 530 zł (pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego).

Gmina może udzielić pomocy jednorazowo lub kilka razy w roku, niezależnie od tego, czy uczeń pobiera stypendium szkolne, czy nie. Wnioski można składać bezpośrednio w urzędzie gminy lub za pośrednictwem szkoły – w terminie do 2 miesięcy od chwili wystąpienia zdarzenia losowego.

Dodatki

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny przysługują natomiast dodatki związane z edukacją ich dzieci. Należy do nich m.in. jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł na dziecko.

Pieniądze wypłacane są matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się, która nie ma opiekuna. Wnioski można składać do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczął się rok szkolny (lub roczne przygotowanie przedszkolne).

Do zasiłku rodzinnego przysługuje również dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Pieniądze wypłacane są w kwocie 63 zł miesięcznie, w związku z koniecznością dojazdów dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania. Natomiast dzieciom niepełnosprawnym przysługuje 105 zł w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której mieści się siedziba ich edukacji.

Dodatek otrzymują rodzice lub opiekunowie dziecka przez 10 miesięcy roku szkolnego (od września 2016 r. do czerwca 2017 r.). Z kolei dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie: 80 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia; 100 zł na dziecko w wieku 5-24 lata.

Dofinansowanie posiłków

Do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwalifikują się rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 771 zł netto, do czasu ukończenia przez dziecko szkoły ponadgimnazjalnej.

Pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz zażądać dodatkowych dokumentów lub oświadczenia potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

Dorota Czerwińska

Przybory szkolne

Rodziny w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie państwa. Jeśli nie kwalifikujesz się do tego programu, możesz zaoszczędzić, korzystając z promocji w sklepach albo na giełdach przyborów szkolnych.

Wracają drożdżówki

Od 1 września w sklepikach szkolnych znów znajdą się słodkie bułki (z ograniczoną zawartością tłuszczu i cukru), a także różne rodzaje pieczywa. Dzieci będą mogły również kupić sałatki oraz świeże warzywa i owoce.

W stołów kach zaś zostaną zniesione wyśrubowane zakazy przyprawiania dań solą i pieprzem. Będą przestrzegane jednak normy Instytutu Żywności i Żywienia.

Tele Tydzień

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.